Inkoopvoorwaarden

Inkoopvoorwaarden

Bekijk hier onze inkoopvoorwaarden

 

INKOOPVOORWAARDEN PLANTEN

 1. Algemeen
 • Deze Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen en offertes, opdrachten en overeenkomsten met betrekking tot het leveren van zaken tussen Van Dijk Flora BV.  (nader te noemen VDF) en leverancier.
 • Afwijkingen van deze Inkoopvoorwaarden binden VDF alleen, wanneer deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 • Algemene Voorwaarden van een leverancier zijn niet van toepassing. Bij een “battle of forms” hebben de Inkoopvoorwaarden van VDF steeds voorrang.
 • Indien van deze Inkoopvoorwaarden wordt afgeweken, zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden voor de aankoop van roerende goederen van toepassing, opgesteld door de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (VBG). Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op www.vgb.nl.
 1. Aanbiedingen / overeenkomst
  • Een overeenkomst volgend op een aanbod/offerte van een leverancier komt tot stand op het moment van verzending van de schriftelijke acceptatie van het aanbod door VDF. Wanneer VDF een order plaatst zonder dat daaraan een offerte van de leveranciers is voorafgegaan komt de overeenkomst tot stand wanneer de leverancier de order ongewijzigd bevestigt.
  • Ieder aanbod van de leverancier is onherroepelijk en niet vrijblijvend. Het kan door VDF worden aanvaard tot 60 dagen nadat het aanbod VDF heeft bereikt, mits schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Levering
  • De leverancier verplicht zich tot levering van genoemd product(of dienst), zoals in deze overeenkomst staat omschreven. Bij in gebreke blijven hiervan krijgt leverancier de mogelijkheid geboden om het product (of dienst) te herstellen of te vervangen, op voorwaarde dat gemaakte afspraken hier geen nadelige gevolgen van ondervinden. Indien dit onmogelijk is, wordt de leverancier aansprakelijk gesteld voor de directe kosten en schade welke hieruit ontstaan. VDF zal dit ten aller tijde tot een minimum trachten te beperken. Overmacht valt niet onder deze bepaling.
  • Leverancier garandeert dat alle door hem te leveren producten voldoen aan de A1 kwaliteitsnorm volgens de VBN standaard met de afwijking ten opzichte van deze kwaliteitsnorm dat er een 0% tolerantie geldt op de productspecificatie
  • Leverancier is verplicht om, zodra hij kan vermoeden dat stipte nakoming van de overeenkomst onzeker wordt, bv. door teelt technische problemen, dit binnen 24 uur aan de koper schriftelijk, gemotiveerd en gespecificeerd te melden.
  • Bij niet nakomen van de overeenkomst door leverancier zullen door leverancier en/of VDF vervangende partijen worden gezocht, de eventuele schade moet in dit geval worden vergoed door leverancier.
  • Het is leverancier niet toegestaan planten in te kopen bij derden, zonder uitdrukkelijke toestemming van VDF.
  • Bij niet nakomen van de overeenkomst door VDF wordt door VDF en/of leverancier een nieuwe afnemer gezocht, de eventuele schade moet in dit geval worden vergoed door VDF.
  • Producten mogen vanaf 24 uur voor verlading verpakt worden. Afwijkingen in deze dient de leverancier 14 werkdagen van te voren in overleg met VDF te bespreken.
 3. Product
  • Product en kweekpot dienen vrij te zijn van levende en dode dierlijke- en plantaardige parasieten alsmede product ontsierende ziekten en plagen, oude ziektebeelden, groeigebreken, residu en/of vervuiling, onkruid en dienen zonder beschadigingen geleverd te worden.
  • Product dient over voldoende water te beschikken zodanig dat het minimaal 5 dagen winkelverkoop kan verdragen.
  • Alle producten dienen, indien vereist, begeleid te zijn van een plantenpaspoort en voorzien te zijn van documenten welke volgens geldende regelgeving in de landen, zoals aangegeven in het leverschema, verplicht zijn.
 4. Verpakking
  • Indien VDF zorgt voor de verpakkingsmaterialen, karren, pallets en/of stickers, worden deze minimaal 3 werkdagen voor verlading door VDF aangeleverd. Uitgezonderd tray’s en tape.
  • Indien wordt verladen op pallets dienen de producten/dozen dusdanig op de pallets te worden gestapeld zodanig dat deze stevig en stabiel vervoerd kunnen worden.
  • De Leverancier zorgt er voor dat bij gebruik van dozen deze niet door vocht kunnen inzakken. Indien VDF bij de verpakkingsmaterialen ook inlegvellen aanlevert, dient de leverancier deze te gebruiken.
  • Wij maken gebruik van een grote poel van Deense Containers. Deze poel hebben wij zelf niet in beheerLet op! Indien u het product op Deense Containers gaat leveren is het mogelijk dat de stangen verschillen in lengte. Bij extreme verschillen neem dan contact op met Van Dijk Flora.
  • Indien wordt verladen op karren met 110cm stangen of 77cm stangen dienen deze karren op elkaar gestapeld te worden. De karren dienen apart ingeseald te worden en de stangen dienen voorzien te zijn van zwarte doppen.
  • De door VDF geleverde en/of ter beschikking gestelde materialen (karren, dozen, labels enz.) blijven eigendom van VDF. De leverancier verplicht zich om de materialen deugdelijk te onderhouden en te verzekeren tegen calamiteiten.
  • De leverancier garandeert dat de verpakking en de omverpakking niet van PVC- en/of piepschuim gemaakt zijn.
  • Voor iedere uit- en of inslag van producten en/of fust dienen de chauffeurs te tekenen voor afgifte en ontvangst. Bij in gebreke blijven hiervan of bij twijfel, zijn schade en consequenties voor rekening van de leverancier.
 5. Goedkeuring / aanvaarding
  • De levering is pas door VDF aanvaard, wanneer deze de zaken uitdrukkelijk heeft goedgekeurd. Goedkeuring en aanvaarding worden bij zichtbare gebreken tevens geacht te hebben plaatsgevonden wanneer de leverancier niet binnen 48 uur na levering schriftelijk van de gebreken op de hoogte is gesteld, onder overlegging van bewijs. Voor berekening van perioden van 48 uur worden uren op zaterdagen, zon- en feestdagen niet meegerekend.
 • Bij onzichtbare gebreken heeft VDF recht op afkeuring en weigering van de zaken tot 48 uur na het ontdekken van een gebrek. Eventuele eerdere betaling van de factuur met betrekking tot deze zaken doet aan dit recht niets af.
 • Indien er gebreken zijn geconstateerd is de leverancier gehouden op eerste verzoek de schade af te handelen met VDF conform lid 3.1 / 3.3 van deze Inkoopvoorwaarden.
 1. Intellectueel eigendom
  • De leverancier vrijwaart VDF en zijn afnemers met betrekking tot de door de leverancier geleverde zaken voor iedere claim met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten van derden, waaronder bijvoorbeeld kwekersrecht, auteursrecht en rechten met betrekking tot octrooi, merk en handelsnaam.
  • De in verband met een offerte danwel levering van zaken ter beschikking van VDF gestelde gegevens zoals tekeningen, foto’s, ontwerpen, berekeningen en daarmee gelijk te stellen informatie blijven ter vrije beschikking voor intern gebruik bij VDF, ook als op de betreffende offerte geen overeenkomst is gevolgd.
 2. Aansprakelijkheid
  • De leverancier is aansprakelijk voor de directe kosten die VDF mocht lijden door het uitblijven van, niet-tijdige, danwel gebrekkige levering.
  • De leverancier is aansprakelijk voor en vrijwaart VDF tegen de schade die VDF mocht lijden:
 • vanwege de aanwezigheid van ongewenste (hoeveelheden) stoffen in de door hem geleverde zaak, b.v. ten gevolge van een claim van derden op grond van de bestrijdingsmiddelenwet.
 • vanwege een of meerdere eigenschappen van de zaak waarvan de leverancier wist danwel had moeten weten dat deze bij normaal gebruik schade aan personen, dieren of zaken kunnen veroorzaken, wanneer hij verzuimd heeft om VDF daarvan voor het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk op de hoogte te stellen, onder omschrijving van de risico’s voor het vrijkomen van gevaarlijke stoffen die vrij kunnen komen bij onderhoud, storingen of calamiteiten danwel bij de verwijdering, verplaatsing, afvoer of vernietiging van de zaken, en om op de geleverde zaken een deugdelijke waarschuwing aan te brengen.
 • door handelen en/of nalaten van personeel van de leverancier en/of door deze bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen.
 • door openbaarmaking, op welke manier dan ook, van (bedrijfs)gegevens van VDF waarvan de leverancier wist of had moeten weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, tenzij hij tot openbaarmaking gehouden is op grond van een wettelijke verplichting.
  • De aansprakelijkheid van de leverancier jegens VDF strekt zich ook uit over de schade die afnemers van VDF op grond van de in de bovenstaande artikelen genoemde schadeoorzaken mochten lijden, voor zover die afnemers hun schade bij VDF claimen.
  • VDF is jegens de leverancier, zijn personeel en de door hem ingeschakelde hulppersonen alleen aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van opzet of grove schuld aan de zijde van VDF.
 1. Ontbinding
  • De leverancier wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn, waardoor VDF het recht heeft om, zonder dat nadere ingebrekestelling vereist is, de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen:
 • wanneer de leverancier een of meer van zijn contractuele verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt;
 • wanneer de leverancier surseance van betaling danwel zijn faillissement aanvraagt, failliet wordt verklaard, wordt toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling, danwel onder bewind, beheer of curatele wordt gesteld;
 • wanneer op (een gedeelte van) de goederen van de leverancier beslag wordt gelegd;
 • wanneer de leverancier (onderdelen van) zijn onderneming stillegt, liquideert of overdraagt aan een derde.
  • De leverancier is gehouden de schade te vergoeden die VDF mocht lijden ten gevolge van ontbinding op grond van in het vorige artikel omschreven redenen.
 1. Toepasselijk recht
  • Op alle met VDF gesloten overeenkomsten en alle geschillen die daaruit of in verband daarmee mochten ontstaan is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing, onder uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag). Bij geschillen over de interpretatie van deze Inkoopvoorwaarden is de Nederlandse tekst daarvan maatgevend.
  • De Nederlandse rechter is steeds bevoegd. In afwijking van het bovenstaande heeft VDF het recht om een geschil aan de rechter van de woonplaats van de leverancier voor te leggen.
 2. Privacy statement (NL)

De privacy statement kunt u lezen op onze website: https://www.vandijkflora.nl/nl/privacyverklaring/

Er verandert niets fundamenteels aan de manier waarop we met uw gegevens omgaan.