Privacy verklaring

Privacy verklaring

Bekijk hier onze privacy verklaring

1. Definities

 1. Privacy beleid: dit privacy beleid;
 2. Gebruiker: iedere gebruiker van de Website;
 3. VDF: Van Dijk Flora B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Honselersdijk, kantoorhoudende te 2675 LN Honselersdijk, Venus 198, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27215506;
 4. Website: de website www.vandijkflora.nl.

2. Algemeen

 1. Dit Privacy beleid beschrijft hoe door VDF de persoonsgegevens van haar Gebruikers verwerkt worden.
 2. De persoonsgegevens die door VDF worden verwerkt zijn bijvoorbeeld uw naam, (e-mail)adresgegevens, ip-adres, telefoonnummer, etc. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor diverse doeleinden.

3. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

 1. VDF verzamelt persoonsgegevens van een Gebruiker wanneer de desbetreffende Gebruiker deze persoonsgegevens via de Website aan VDF heeft doorgegeven, bijvoorbeeld door contact op te nemen met een verzoek om informatie over de diensten of producten van VDF.
 2. Deze persoonsgegevens worden door VDF uitsluitend gebruikt voor het doeleinde waarvoor de Gebruiker de persoonsgegevens aan VDF heeft verstrekt:
 3. Als de Gebruiker VDF om informatie over diensten en producten verzoekt, verwerkt VDF de persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen.
 4. VDF kan de persoonsgegevens tevens gebruiken om haar Gebruikers op de hoogte te stellen van producten of diensten van VDF die interessant voor de desbetreffende Gebruiker zouden kunnen zijn. Indien de Gebruiker hiertegen bezwaar heeft, kan hij of zij contact opnemen met VDF.

4. Doorgifte aan derden

VDF zal de persoonsgegevens van haar Gebruikers niet aan derden doorgeven, tenzij:

 1. er door VDF een opdracht is verstrekt aan een derde voor het verzamelen, verwerken en/of analyseren van de gegevens, die op onze Website of anderszins worden opgegeven. Verder kan het nodig zijn dat uw gegevens aan een derde te verstrekken, zodat VDF de Gebruiker een dienst kunnen leveren; of
 2. VDF op grond van wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

5. Cookies

VDF maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een computer opslaat als de Website wordt bezocht. De cookie onthoudt wat de Gebruiker invult op de Website voor een volgend bezoek, zodat de inhoud van de Website op de desbetreffende Gebruiker kan worden afgestemd en het niet nodig is dat persoonsgegevens opnieuw worden ingevuld. Cookies kunnen geen schade toebrengen aan een computer, en ook geen informatie lezen op de harde schijf van een computer.

6. Andere websites

De Website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere websites die betrekking hebben op een specifiek aspect van de Website. Dit betekent niet automatisch dat VDF verbonden is aan deze andere sites of eigenaren daarvan. VDF is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

7. Beveiliging

VDF heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

8. Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens

 1. De Gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens.
 2. Indien de Gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de Gebruiker vragen heeft over dit Privacy beleid kan de Gebruiker een brief of e-mail sturen naar VDF.

9. Wijzigingen in het Privacy beleid

VDF behoudt zich het recht voor dit Privacy beleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. VDF adviseert de Gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige Privacy beleid is bijgewerkt op 23 mei 2018.

10. Toepasselijk recht

Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met deze Website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.